Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden De Radiatorfabriek

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Radiatorfabriek en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met De Radiatorfabriek overeengekomen worden. 
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met De Radiatorfabriek een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie De Radiatorfabriek een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden De Radiatorfabriek niet, tenzij deze schriftelijk door De Radiatorfabriek zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat De Radiatorfabriek een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van De Radiatorfabriek niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door De Radiatorfabriek gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. 
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
2.3 Door De Radiatorfabriek verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van De Radiatorfabriek volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de bestelopdracht. 
3.2 De Radiatorfabriek biedt de afnemer de mogelijkheid om bestelopdrachten per e-mail of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de elektronische bestelbevestiging dient de afnemer het totaalbedrag van de bestelling dan wel een 30% aanbetaling te voldoen. Zonder (aan)betaling zal de De Radiatorfabriek nimmer overgaan tot verwerking van de bestelling. De Radiatorfabriek heeft te allen tijde het recht om een geplaatste en (deels) betaalde bestelling om haar moverende redenen niet in behandeling te nemen en het reeds betaalde bedrag aan de klant te retourneren. 
3.3 Bij het plaatsen van een bestelopdracht bij De Radiatorfabriek dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door De Radiatorfabriek geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door De Radiatorfabriek aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). De Radiatorfabriek is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelopdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 
3.4 De afnemer dient in afdoende veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien teneinde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door hemzelf en/of bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, De Radiatorfabriek onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat De Radiatorfabriek de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd en nadat De Radiatorfabriek met de uitvoering van de opdracht is begonnen, tenzij de afnemer of De Radiatorfabriek binnen twee werkdagen schriftelijk bij de andere partij kenbaar maakt de opdracht niet volgens de in de opdrachtbevestiging weergegeven voorwaarden te willen (laten) uitvoeren.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden De Radiatorfabriek slechts voor zover zij door De Radiatorfabriek schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en inclusief BTW en inclusief kosten van verzending, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Voor bestellingen die op verzoek van de klant op speciale tijden of manieren worden bezorgd, kunnen opslagen voor logistieke kosten in rekening wordt gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen vergoeding is afhankelijk van het orderbedrag en de verzendwijze..

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door De Radiatorfabriek aangewezen bankrekening of door betaling met iDEAL. De op de bank/giroafschriften van De Radiatorfabriek vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 
6.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft De Radiatorfabriek, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan De Radiatorfabriek verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 35,-.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van De Radiatorfabriek totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 
7.2 De afnemer mist het recht de door De Radiatorfabriek geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met De Radiatorfabriek, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is De Radiatorfabriek gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van De Radiatorfabriek tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door De Radiatorfabriek genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan De Radiatorfabriek bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 
8.2 Overschrijding van de door De Radiatorfabriek opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
8.3 Indien een afnemer een order wenst te annuleren dient zij hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen bij De Radiatorfabriek. Annulering kan alleen plaatsvinden na schriftelijke bevestiging van De Radiatorfabriek. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft De Radiatorfabriek het recht om een % van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen. Voor speciaal voor de klant bestelde goederen kan dit percentage oplopen tot 100% van het orderbedrag.
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag De Radiatorfabriek de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is De Radiatorfabriek gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico ’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9 Transport

9.1 De Radiatorfabriek bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van De Radiatorfabriek tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal De Radiatorfabriek overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen. Indien de oorzaak van de retourzending bij de klant ligt, behoudt De Radiatorfabriek het recht voor retourkosten zoals bepaald in artikel 8.3 in rekening te brengen.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door De Radiatorfabriek slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur na levering schriftelijk aan De Radiatorfabriek kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 5 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Radiatorfabriek. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 24 uur voorafgaand aan de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. De Radiatorfabriek behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien De Radiatorfabriek toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van De Radiatorfabriek aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de goederen gereed te liggen voor het ophalen door de vervoerder van De Radiatorfabriek. Bij het terugzenden van de producten dient het retournummer duidelijk vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden geretourneerd en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van De Radiatorfabriek, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft De Radiatorfabriek het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Artikel 11 Garantie

11.1 De garantie met betrekking tot de door De Radiatorfabriek geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. 
11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De Radiatorfabriek is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van De Radiatorfabriek. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.2 De Radiatorfabriek is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan De Radiatorfabriek toerekenbare opzet of grove schuld. 
12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door De Radiatorfabriek geleverde goederen, is De Radiatorfabriek niet aansprakelijk. 
12.4 De afnemer vrijwaart De Radiatorfabriek en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door De Radiatorfabriek geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van De Radiatorfabriek en/of door haar ingeschakelde derden. 
12.5 De aansprakelijkheid van De Radiatorfabriek uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 
12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen 5 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij De Radiatorfabriek te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: 
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; 
b. De Radiatorfabriek goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 
13.2 De Radiatorfabriek is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of 
b. enig door de afnemer aan De Radiatorfabriek verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Levering buiten Nederland, maar binnen de EU

14.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dient u een geldig BTW-nr op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van uw onderneming of stichting.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van De Radiatorfabriek, tenzij anders is overeengekomen.

Meest populaire radiatoren
Canyon Verticaal € 844,17
Vintage 50 Wand € 284,26
Moon € 3.101,14
Panel Plus Verticaal Wand € 518,15
Deco Space Verticaal Dubbel Wand € 861,92
Iris Electrisch (HD-EL) € 350,30
Accolade Deco Wand € 598,55
Iguana Aplano Plus € 573,06
Tubus 3 € 81,31
Panel Plus Horizontaal Vrijstaand € 159,45
Viola Verticaal Enkel Plus (V1L1-ZB) € 288,58
Deco Space Verticaal Enkel Wand € 495,71
Carre Kwartrond (CR-A) € 457,99
Heatwave € 2.111,11
Iguana Angula Plus Linkse Hoek (CL) € 1.230,98

De Radiatorfabriek

Wij zijn dé specialist op het gebied van designradiatoren en verwarming. Wij leveren al meer dan 20 jaar de betere merken tegen de allerlaagste prijs.

U kunt bij ons dus terecht voor al uw radiatoren, tegen de allerbeste prijzen!

Let op wij zijn éxclusief importeur van de merken Instal Projekt, Adhoc, Isan en ThermaSkirt. 

Onze merken

Instal projekt radiator
Adhoc radiator
Jaga radiator
Vasco radiator
Isan radiator
 

Contact

 •   Showroom: De RadiatorFabriek
  Prof. Lorentzlaan 89b
  3769GB Soesterberg
 •   0346 33 16 58, ma t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 en op zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur.
 •   info@radiatorfabriek.nl
 •   55362028 KvK

De 5 voordelen

 • 1Altijd gratis bezorgd (in NL)
 • 2Laagste prijsgarantie *
 • 3Méér dan 20 jaar ervaring
 • 4Showroom én webwinkel
 • 5Garantie tot wel 10 jaar

* Laagste prijsgarantie voor de merken Instal Projekt, Adhoc en Isan Menu